Начало / Новини / Решение от заседание на КФН от 2 март 2012 г.

Решение от заседание на КФН от 2 март 2012 г.

На свое заседание от 02.03.2012 г. КФН взе следното решение:

  1. Вписва „Дир. Бг” АД, гр. София като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Вписва емисия в размер на 4 614 813  лева, разпределена в 4 614 813 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадена от „Дир. Бг” АД, гр. София