Начало / Новини / Решениe от заседание на КФН от 17 март 2010 г.

Решениe от заседание на КФН от 17 март 2010 г.

На свое заседание от 17 март 2010 г. КФН взе следното решение:

1. Издава разрешение на УД „Инвест Кепитъл” ЕАД, гр. София, за организиране и управление на договорен фонд „Инвест Кепитъл – Високодоходен”, който е с умерен до висок рисков профил. Фондът има намерение да реализира текущи доходи основно от акции, приети за търговия на регулирани пазари в България, както и от дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Инвест Кепитъл – Високодоходен” и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.