Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 27.05.2019 г.

Решение от заседание на КФН на 27.05.2019 г.


На заседанието си на 27.05.2019 г. КФН реши:
 
Издава лиценз на „Финанс асистанс мениджмънт” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания (секюритизация на вземания).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Акциите ще бъдат издадени от „Финанс асистанс мениджмънт“ АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията.