Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 16.11.2018 г.

Решение от заседание на КФН на 16.11.2018 г.


На заседанието си на 16.11.2018 г. КФН реши:
 
Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 17.12.2018 г. вкл.)