Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 16.05.2017 г.

Решение от заседание на КФН на 16.05.2017 г.

На заседанието си на 16.05.2017 г. КФН реши:
1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Софарма” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Унифарм” АД от останалите акционери на дружеството.
Обект на настоящото търгово предложение са 1 327 250 броя акции от капитала на „Унифарм” АД, представляващи 22,12 % от капитала на дружеството.
Цена за една акция, предложена от търговия предложител е 4,350 лв.
Същата не е коригирана спрямо предложената в първоначално внесеното предложение в размер от 4,350 лв./акция.
                                                                                                              
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Форт” ООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана трейдинг” АД на акции на „Унипак” АД, гр. Павликени, от останалите акционери на дружеството.
Обекта на търговото предложение са 122 227 бр. акции от капитала на „Унипак” АД, представляващи 5,38% от капитала на дружеството.
Цена за една акция, предложена от търговия предложител е 9,84 лв. (в първоначално представеното търгово предложение е 9,71 лв.).
Средната претеглена пазарна цена на акциите за предходните три месеца (17.12.2016 г. – 16.03.2016 г.) на „БФБ – София” АД е 9,388 лв.
Най-високата цена, заплатена от търговия предложител за последните 6 месеца преди регистрацията на търговото предложение (17.09.2016 г. – 16.03.2017 г.), е 8,35 лв.

3. Вписва последваща емисия акции акции, издадена от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 275 006 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност един лев всяка, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
 
4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Евроинс Иншурънс Груп” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс” АД на акции на „Застрахователно дружество Евроинс” АД, гр.София, от останалите акционери на дружеството.
 
5. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Грийнхаус Пропъртис”АД, гр. София. Емисията облигации е в размер на 6 300 000 лева, разпределени в 6 300 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с фиксиран годишен лихвен процент в размерна 4,75%, с лихвени плащания на всеки 6 месеца и главница, платима еднократно на датата на падежа. Емисията е със срочност 60 месеца, с дата на емитиране на облигациите - 16.11.2016 г. и дата на падеж - 16.11.2021 г.,
Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН,  с цел търговия на регулиран пазар.
Вписва „Грийнхаус Пропъртис” АД, гр. София като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
6. Отказва да издаде лиценз на ИП „Трейдинг Хъб” ЕООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

7. Издава одобрение на промените в устава на „Ризърв Кепитал” АДСИЦ, гр. София.

8. Издава одобрение на промяна в устава на „Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна.

9. Отнема правото на Надежда Благоева да упражнява дейност като брокер на ценни книжа във връзка със заявление за доброволен отказ.