Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 08.08.2017 г.

Решение от заседание на КФН на 08.08.2017 г.

На заседанието си на 08.08.2017 г. КФН реши:
 
Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 53 330 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 79 лева всяка една, които ще бъдат издадени от „Лавена” АД, гр. Шумен в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.