Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 06.02.2020 г.

Решение от заседание на КФН на 06.02.2020 г.


На заседанието си на 06.02.2020 г. КФН реши:
 
Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадена от „Елана Финансов Холдинг“ АД. Емисията е в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална стойност от 1000 евро всяка една, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4%, платим на 3-месечен период, с дата на емитиране 18.10.2019 г. и дата на падеж 18.10.2024 г.
Вписва „Елана Финансов Холдинг” АД, гр. София, като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.