Начало / Новини / Решение от заседание на КФН на 05.10.2017 г.

Решение от заседание на КФН на 05.10.2017 г.

На заседанието си на 05.10.2017 г. КФН реши:

Вписва емисия акции, издадена от „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 5 599 999 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 10 580 000 лв. на  16 179 999 лв.