Начало / Новини / Публикувани са указания относно представянето...

Публикувани са указания относно представянето на справките на финансов отчет – справки по образец, определени от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление ”Надзор на инвестиционната дейност”.

Указанията се отнасят до публичните дружества, другите емитенти на ценни книжа, акционерните дружества със специална инвестиционна цел, управляващите дружества и колективните инвестиционни схеми, по отношение на представяните от тях финансови отчети.

 Същите са публикувани в Раздел „Административни документи”,  Рубрика „Указания”.

http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/UKASANIEformi-EXCEL.pdf