Начало / Новини / Публикувани са обобщени статистически данни за капиталовия пазар за 2008 г.

Публикувани са обобщени статистически данни за капиталовия пазар за 2008 г.

Пълните статистически данни за капиталовия пазар за 2008 г. са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Статистика”, „Капиталов пазар”. Представен е списък на чуждестранните колективни инвестиционни схеми, предлагащи своите дялове/акции на територията на Република България. В статистиката за борсовата търговия са представени данните за проведените през изминалата година първични публични предлагания на акции и търгови предложения. В информацията за инвестиционните дружества и договорните фондове са включени данни за чуждестранното участие във всяка колективна инвестиционна схема, както и резултати от търговията на борсата през периода с акции на инвестиционните дружества.
През изминалата година пазарната капитализация на борсата спадна с 57,00 % на годишна база. Сектор „Финансово посредничество” е с най-голям дял в пазарната капитализация на БФБ-София с относителен дял от 36,29 % от общата пазарна капитализация и с най-висок процент на свободно търгуемите дялове от капитала възлизащ на 37,30 %. Секторът с най-голям процент чуждестранно участие в капитала е „Производство на продукти от други неметални минерални суровини” (92,06 %), следван от сектора „Финансово посредничество” с 44,10 %.
Дружествата включени в индекса SOFIX формират 20,58 % от пазарната капитализация на БФБ-София към 31 декември 2008 г. С акции на тези дружества са се извършили 47,42 % от сключените сделки с акции на борсата за разглеждания период, съответно 45,81 % от оборота и 30,53 % от обема на търговията на БФБ-София с акции за 2008 г. Дружествата, включени в изчисляването на борсовия индекс BG40 към 31 декември 2008 г., имат 36,10 % относителен дял в пазарната капитализация на борсата. Търговията с акциите на тези дружества формира 79,07 % от сделките, 75,35 % от оборота и 62,81 % от обема на търговията на БФБ-София с акции, осъществена за периода 1 януари - 31 декември 2008 г. Дружествата със специална инвестиционна цел от BGREIT формират 3,05 % от пазарната капитализация на БФБ-София към 31 декември 2008 г. С акции на тези дружества са се извършили 2,50 % от сключените сделки с акции на борсата за разглеждания период, съответно 6,07 % от оборота и 25,86 % от обема на търговията на БФБ-София с акции за 2008 г. Дружествата, включени в изчисляването на индекса BGTR30 към 31 декември 2008 г., имат 25,09 % относителен дял в пазарната капитализация на борсата към тази дата. Търговията с акциите на тези дружества формира 68,22 % от сделките, 54,48 % от оборота и 41,57 % от обема на търговията на БФБ-София с акции, осъществена за разглеждания период.
През 2008 г. бяха проведени три първични публични предлагания на акции. Общият размер в лева на емисиите, предмет на първично публично предлагане през разглеждания период, е 18,41 млн. лв., изчислен по емисионна стойност.
В края на 2008 г. нетните активи на колективните инвестиционни схеми бяха в размер на 331,54 млн. лв., като отчитат 63,33 % спад на годишна база. Те се формират от 83 договорни фонда и 11 инвестиционни дружества, лицензирани от КФН към 31 декември 2008 г. Управляващите дружества в края на годината са 38, а управляваните от тях активи възлизат на 547,18 млн. лв. и отбелязват 50,01 % спад на годишна база.
Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) към 31 декември 2008 г. са 69. Активите, акумулирани от тях достигат 1 621 млн. лв., в които 94,93 % дял имат дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти. Същевременно от дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти, осемте, които секюритизират земеделска земя, имат 35,64 % относителен дял в общата сума на активите на АДСИЦ. В търговията с акции на борсата, осъществена през изминалата година, търговията с акции на дружествата със специална инвестиционна цел има 33,90 % дял в обема, 9,42 % дял в оборота и 2,95 % в броя сделки. АДСИЦ формират 12,86 % от пазарната капитализация на БФБ-София.