Начало / Новини / Публикувана е статистиката за капиталовия пазар за второто тримесечие на 2007 г.

Публикувана е статистиката за капиталовия пазар за второто тримесечие на 2007 г.

Пълните статистически данни за капиталовия пазар за второто тримесечие на 2007 г. са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Статистика”, „Статистика на капиталовия пазар”. Представена е нова информация в частта, представяща борсовата търговия, а именно данни за проведените първични публични предлагания, сключените блокови сделки и търгови предложения през разглежданото тримесечие. В информацията за инвестиционните дружества и договорните фондове са включени данни за чуждестранното участие във всяка колективна инвестиционна схема, както и резултати от търговията на борсата през периода с акции на инвестиционните дружества.
През второто тримесечие пазарната капитализация на борсата нарасна с 13,92%  и отбеляза 109,57% ръст на годишна база. С най-голям дял в пазарната капитализация на БФБ-София и с най-висок процент на свободно търгуемите дялове от капитала е сектор “Финансово посредничество”, чийто относителен дял достигна 35,42% от общата пазарна капитализация и съответно фрий флоут от 36,70%. Секторът, с най-голям процент чуждестранно участие в капитала е “Транспорт, складиране и съобщения” (98,56%), следван от сектора  “Други дейности, обслужващи обществото и личността” с 55,02%.
Дружествата от СОФИКС формират 49,55% от пазарната капитализация на БФБ-София към 30 юни 2007 г. С акции на тези дружества са се извършили 25,19% от сключените сделки с акции на борсата за разглежданото тримесечие, съответно 58,46% от оборота и 46,54% от обема на търговията на БФБ-София с акции за второто тримесечие на 2007 г. Дружествата, включени в изчисляването на борсовия индекс БГ40 към 30 юни 2007 г., имат 49,13% относителен дял в пазарната капитализация на борсата към тази дата. Търговията с акциите на тези дружества формира 56,04% от сделките, 60,88% от оборота и 56,40% от обема на търговията на БФБ-София с акции, осъществена за периода 1 април - 30 юни 2007 г.
През второто тримесечие на 2007 г. КФН потвърди проспекти за първично публично предлагане на седем дружества. Общият размер в лева на емисиите, предмет на първично публично предлагане през разглеждания период, е 286,82 млн. лв., изчислен по емисионна стойност.
В края на второто тримесечие нетните активи на колективните инвестиционни схеми надхвърлят половин милиард, достигайки 559,49 млн. лв. и 244,35% ръст на годишна база. Те се формират от 42 договорни фонда и 11 инвестиционни дружества, лицензирани от КФН към 30 юни 2007 г. Управляващите дружества в края на второто тримесечие са 26, а управляваните от тях активи възлизат на 673,86 млн. лв. и отбелязват 25,26% ръст в рамките на разглежданото тримесечие и 214,54% ръст на годишна база.
Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) към 30 юни 2007 г са 47. Активите, акумулирани от тях, възлизат на 918 млн. лв., в които близо 90% дял имат дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти. Същевременно от дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти, шестте, които секюритизират земеделска земя, имат 32,72% относителен дял в общата сума на активите на АДСИЦ. В търговията с акции на борсата, осъществена през второто тримесечие, търговията с акции на дружествата със специална инвестиционна цел имат 34,14% дял в обема, 6,64% дял в оборота и 4,42% в броя сделки. АДСИЦ формират 4,02% от пазарната капитализация на БФБ-София.