Начало / Новини / Публикувана е информация за състоянието на...

Публикувана е информация за състоянието на капиталовия пазар през първото шестмесечие на 2010 г. в сравнение с първото шестмесечие на 2009 г.

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика  “Статистика”, раздел "Капиталов пазар",  е публикувана информация, съдържащи данни за капиталовия пазар и съответното изменение на отделни показатели за неговото сътоянието през първото шестмесечие на 2010 г. в сравнение с първото  шестмесечие на 2009 г.

В представените данни е разгледана динамиката в показателите, свързани с  активи, приходи и печалба в определения времеви период 30.06.2009 – 30.06.2010 г., като представените данни за публичните дружества и емитентите на ценни книжа, акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), колективните инвестиционни схеми (инвестиционни дружества и договорни фондове), както и на небанковите инвестиционни посредници, вписани към съответните дати във водения от Комисията за финансов надзор регистър са на агрегирана основа. Необходимо е да се уточни, че акционерните дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционните дружества и договорните фондове са част от регистъра на публичните дружества и емитентите на ценни книжа, но за целите на статистиката са представени отделно.
Капиталовият пазар през първите шест месеца на 2010 г. отбелязва спад във всеки един от анализираните показатели спрямо същия период на 2009 г., с което тенденцията за низходящото му развитие, макар и с малки изключения, се запазва от началото на възникналата в края на 2007 г. финансова криза. През първата половина на 2010 г. общият реализиран оборот на ,,БФБ-София” АД е на стойност 325 млн. лв., с което се отчита спад от 64.9% в сравнение с първото шестмесечие на 2009 г.