Начало / Новини / Публикувана е информация за действителните...

Публикувана е информация за действителните собственици на инвестиционните посредници, управляващите дружества и регулирания пазар

Във връзка с промените на Закона за Комисията за финансов надзор /ЗКФН/  от юни 2010 г. регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите дружества съгласно § 27 от ЗКФН трябваше в 3-месечен срок  от влизането на закона в сила да обявят действителните собственици, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от капитала на съответното дружество.
 В изпълнение на това задължение посочените поднадзорни лица, действащи на капиталовия пазар, декларираха изисканата от тях информация. На тази база получената информация беше проверена и обобщена  по видове задължени лица.
В тази връзка КФН  на основание § 27, ал. 5, от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗКФН публикува информацията, получена от управляващите дружества, инвестиционните посредници и регулирания пазар във връзка с процедурата по § 27 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗКФН.
 Информацията е публикувана в рубриката „Публикации”, раздел „Действителни собственици по § 27”