Начало / Новини / Публикуван е Регламент относно късите продажби...

Публикуван е Регламент относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение

На 24 март 2012 г. в Официален вестник на ЕС беше публикуван Регламент относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение, който влиза в сила в деня след публикуването му и ще се прилага от 1 ноември 2012 г.

Главните цели на Регламента са създаване на уеднаквена нормативна уредба за координирани действия на европейско равнище, повишаване на прозрачността и намаляване на рисковете. Новата уредба дава ясни правомощия на регулаторните органи (национални и европейски) да предприемат действия при необходимост, като едновременно с това се предотвратява разпокъсването на пазара и се осигурява гладко функциониране на вътрешния пазар. Регламентът ще се прилага по отношение на всички финансови инструменти, дефинирани в MiFID (съответно в Закона за пазарите на финансови инструменти), които са допуснати до търговия в ЕС, включително когато тези инструменти се търгуват на извънборсови пазари (ОТС). Регламентът въвежда задължения за физически и юридически лица, които имат нетни къси позиции в акции, в държавни дългови инструменти и суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти.

Текстът на Регламента на български и на английски език е публикуван в рубрика „ЕС законодателство” на следния адрес:
http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/Reg_Shortselling_BG.pdf
http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/Reg_Shortselling_EN.pdf