Начало / Новини / Публикуван е пазарният обзор на КФН „Небанковият...

Публикуван е пазарният обзор на КФН „Небанковият финансов сектор през третото тримесечие на 2008 г”

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети” е публикуван пазарен обзор на Небанковия финансов сектор през третото тримесечие на 2008 г.
В публикацията се разглеждат пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор.
Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 30.09.2008 г. в сравнение с 30.06.2008 г., по отношение на получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през третото тримесечие на 2008 г., както и броя на нотификациите, получени и изпратени от КФН, във връзка със свободното предоставяне на услуги на територията на ЕС. В края на третото тримесечие на 2008 г. броят на колективните инвестиционни схеми (КИС) достига 88, от които 77 са договорни фондове, а 11 са инвестиционни дружества. През отчетния период броят на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) се увеличи с 2 дружества, които извършват секюритизация на недвижими имоти, като с тях общият брой на АДСИЦ достига 69. Продължава значителното нарастване на броя на нотификациите, получени от КФН, както от инвестиционни посредници (77 за трето тримесечие на 2008 г.), така и от застрахователи (13 за трето тримесечие на 2008 г.) и застрахователни посредници (99 за трето тримесечие на 2008 г.).
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на пряко притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните три години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователните компании и здравноосигурителните дружества, както и пенсионноосигурителните дружества. Развитие се наблюдава на пазарите на услуги, предлагани от дружества със специална инвестиционна цел и застрахователите. Активите на АДСИЦ възлизат на 1 633 млн. лв. към 30.09.2008 г., като отбелязват ръст от 6,85 % за тримесечието и 62,65 % покачване на годишна база (30.09.2007 г.– 30.09.2008 г.). Премийният приход на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, достига 1 052,1 млн. лева (ръст от 23,38 % на годишна база), докато този на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, нараства до 187,9 млн. лв. (ръст от 24,99 % на годишна база) в края на третото тримесечие. Забелязва се минимален спад от 0,33 % в активите на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове, които към 30.09.2008 г. възлизат на 2382 млн. лв. Продължава да се наблюдава спад при активите на колективните инвестиционни схеми, които намаляват с 22,86 % до 490 млн. лв.
В частта, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковия финансов сектор, са използвани два измерителя за пазарна концентрация - Индексът на Херфиндал – Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании. При колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, животозастрахователните дружества, дружествата за доброволно здравно осигуряване и пенсионноосигурителните дружества се наблюдава стабилна тенденция на намаляване нивото на пазарната концентрация.
В последната част на обзора на небанковия финансов сектор са представени агрегираните портфейли на различните поднадзорни лица според услугите, предлагани от тях в края на третото тримесечие на 2008 г. Проследена е и динамиката в структурата на тези портфейли за третото тримесечие на 2008 г. спрямо края на третото тримесечие на 2007 г. и 2006 г.