Начало / Новини / Публикуван е годишният отчет на Комисията за финансов надзор за 2009 година

Публикуван е годишният отчет на Комисията за финансов надзор за 2009 година

Годишният отчет на Комисия за финансов надзор е публикуван на страницата на КФН - www.fsc.bg в раздел „Публикации”, “Отчети” и съответно „2009 г.”.

Отчетът за дейността на КФН се представя в две основни части. Първата част обхваща дейността на КФН във функцията й на регулаторен, лицензиращ и надзорен орган на небанковия финансов сектор. В тази част се включва ролята на КФН за защита на потребителите на небанкови финансови услуги, европейското измерение в дейността на комисията, дейностите и процесите в рамките на международното и вътрешно сътрудничество и  информационната осведоменост, която КФН осигурява на пазарните участници и на обществото като цяло.
Във втората част на отчета сe представя пазарен анализ за развитието на небанковия финансов сектор у нас, очертавайки състоянието на световната и европейската икономическа среда и финансови пазари. Поради взаимовръзката между развитието на финансовото посредничество и икономическата активност се прави подробен динамичен анализ на икономическото състояние у нас. Обзорът на небанковия финансов сектор представя тенденциите в развитието на финансовото посредничество и рисковете, пред които са изправени участниците на финансовите пазари. Включени са подробни секторни анализи  за състоянието на капиталовия, застрахователния и здравноосигурителния пазари, както и за пазара на допълнително пенсионно осигуряване.