Начало / Новини / Проведе се заключителна пресконференция на...

Проведе се заключителна пресконференция на КФН, на която беше представена дейността на институцията за 2008 г.

Днес, 17 декември 2008 г.,  се проведе заключителната пресконференция на КФН, на която беше представена дейността на институцията за 2008 г. 
Комисията за финансов надзор, в качеството си на единен орган за регулиране и надзор на небанковия финансов сектор, продължи и през  2008 г. да провежда последователна политика, изразена в регулаторната, лицензионна и контролна дейност на комисията, като усилията бяха насочени и към активен анализ и мониторинг на пазарната ситуация и пазарните участници.
Регулаторната дейност на КФН бе концентрирана върху изготвянето и приемането на подзаконови нормативни актове. През 2008 г. беше приета Наредба за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар, както и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Също така, КФН прие изменения и допълнения на 15 наредби, както и на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.
В допълнение на нормативната дейност през изминалата година КФН прие 4 указания и 4 практики по прилагането на законови и подзаконови нормативни актове в сферата на застраховането, пенсионното осигуряване, както и относно дейността на дружества със специална инвестиционна цел. Също така, бяха приети стандарти, процедури и правила за организация, функциониране и управление на единна система -   Е-Register за предоставяне на информация от емитентите по чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2).
В областта на лицензионната дейност през 2008 г. Комисията издаде лиценз или съответно разрешение за извършване на дейност на 7 инвестиционни посредника, 9 управляващи дружества, 9 дружества със специална инвестиционна цел, един презастраховател, 5 здравноосигурителни дружества и едно пенсионноосигурително дружество. Също така КФН издаде разрешение на 14 управляващи дружества да организират и управляват 20 договорни фонда и разрешение на едно пенсионноосигурителни дружество за управление на 3 фонда за допълнително пенсионно осигуряване. Отнет е лиценз за извършване на дейност на едно управляващо дружество и на едно акционерно дружество със специална инвестиционна цел. В регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни  книжа бяха вписани 20 нови дружества и бяха отписани 10 дружества. Така към 15 декември броят на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, вписани в регистъра на КФН, е общо 390.
Във връзка с правото на свободно предоставяне на услуги на територията на ЕС до 15 декември КФН получи 318 нотификации от инвестиционни посредници, 29 нотификации от колективни инвестиционни схеми за нотифициране на общо 93 фонда и подфонда, 2 нотификации за управляващи дружества, 2 нотификации по проспекти и 3 за допълнения към проспекти на публични дружества, 72 за застрахователи и 504 за застрахователни брокери и агенти със седалище в държави членки. Освен това КФН получи 3 нотификации от инвестиционни посредници и 4 нотификации от застрахователи от държави членки, които възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България чрез създаване на клон при условията на свобода на установяване. Същевременно, КФН изпрати към държави от ЕС във връзка със свободното предоставяне на услуги на територията на ЕС 4 нотификации за инвестиционни посредници, 1 нотификация за управляващо дружество и 4 нотификации за застрахователи.
Във връзка с контролната дейност през 2008 г. Комисията за финансов надзор извърши общо 137 проверки на място в поднадзорните лица. Също така осъществени през периода бяха и над 7 300 проверки на предоставяните годишни и периодични отчети (месечни, тримесечни и шестмесечни), както и на всички други нормативно изискуеми документи, специфични за различните поднадзорни лица.
При извършване на документалния контрол и проверките на място бяха съставени 686 актове за установяване на административно нарушение и бяха издадени 127 решения за прилагане на принудителни административни мерки. Стойността на наложените административни наказания е в размер на 2 380 780 лв.


През 2008 г. Комисията проведе 56 заседания, от които 46 редовни и 10 извънредни заседания.

Пълният текст на отчета за дейността на КФН към края на 2008, представен на пресконференцията, е публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „Публикации”.