Начало / Новини / Промота България" ЕАД се задължава да впише...

Промота България" ЕАД се задължава да впише в регистъра на публичните дружества последващата емисия от акции на дружеството


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което задължава лицата, които управляват и представляват "Промота България" ЕАД в срок от три работни дни от получаване на настоящото решение да заявят за вписване в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, последващата емисия от акции на дружеството в размер на 2 800 000 броя безналични, поименни акции, издадена въз основа на решение на Съвета на директорите от 12.11.2003 г.

Пълния текст на Решение 227 може да намерите в раздел "Документи".