Начало / Новини / Промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)


На 22.03.2020 г., в ДВ 26/2020 г. се обнародва Законът за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. С него се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите, както и се предвиждат мерки по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията от 3 септември 2018 г. за определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на правата на акционерите (Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212).
 С измененията в закона се въвеждат разпоредби за начина на предоставяне и съхранение на необходимата идентификационна информация за даден акционер, лицата, на които може да бъде предоставена тази информация, както и лицата, от които може да се изиска съответната информация, с цел улесняване упражняването на правата на акционерите в публични дружества, включително защита на предаваната информация. Предвидено е и въвеждане на срок за съхраняване на идентификационните данни на акционер при съобразяване с европейския регламент за личните данни.
Прецизирани са разпоредбите, свързани с правото на глас на акционера по отношение на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество. Същевременно, с оглед избягване на конфликт на интереси, между акционер в публично дружество и член на управителните и контролните органи, в чл. 112 се създават нови ал. 4 и 5. Новите разпоредби налагат съответно и някои изменения в Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията в насока доразвиване на елементите, заложени в политиката за възнагражденията, както и допълване на информацията, която следва да се предостави в годишния доклад на дружествата за прилагане на политиката за възнагражденията.
С измененията и допълненията на закона, в нормативната уредба се въвежда фигурата на „упълномощен съветник“, който е юридическо лице, което по занятие анализира разкрита, регулирана и друга информация, свързана с публични дружества, с цел предоставяне на проучвания, съвети и препоръки във връзка с упражняването на правото на глас на инвеститорите. Въвеждат се задължения, които има упълномощеният съветник към инвеститорите, а именно публикуване на интернет страницата му и актуализиране на публикуваната от него информация в хода на извършване на основната му дейност. Въвеждат се изисквания за прилагане на кодекс на поведение от тези лица, както и други задължения към инвеститорите, като надзорът за спазване на тези задължения ще се осъществява от Комисията за финансов надзор, при която тези лица следва да бъдат регистрирани. За тази цел е направено изменение и в Закона за Комисията за финансов надзор.
Чрез изменения и допълнения в чл. 221 от ЗППЦК се установява система от мерки и санкции, приложими при нарушаване на разпоредби от националното законодателство, съответстващи на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 и Регламент за изпълнение 2018/1212.
В секторното законодателство (Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховане, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране), регламентиращо дейността на т. нар. институционални инвеститори - животозастрахователите, презастрахователите, покриващи животозастрахователни задължения, както и за управителите на активи - управляващи дружества, получили разрешение да управляват и предлагат колективни инвестиционни схеми, както и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и инвестиционни посредници, предлагащи услуги по управление на портфейл, са приети изисквания, свързани с приемане и оповестяване на политиката за ангажираност и прозрачността при инвестиране в акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка. Институционалните инвеститори следва да приемат и оповестят политика за ангажираност, съответно мотивирано обяснение защо са решили да не правят това, в 6-месечен срок от влизането в сила на закона. Информацията относно изпълнението на политиката за ангажираност следва да бъде публикувана ежегодно, като за първи път се предвижда да бъде оповестена до 31 март 2021 г.