Начало / Новини / Приложени са принудителни административни...

Приложени са принудителни административни мерки на две пенсионноосигурителни дружества

По повод адресиран до Комисията за финансов надзор сигнал относно нарушения в процедурата по приемане на заявленията на десет осигурени лица по Наредба №3 от 24.09.2003 г. на КФН за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество /Наредба №3/ беше извършена проверка на място в ПОК "Доверие" АД. В резултат се установи, че служител на пенсионноосигурителната компания, който е оправомощен от изпълнителния директор да приема заявления за промяна на участието и за прехвърляне съгласно наредбата, е издал пълномощно на осигурителен посредник на ПОК "Доверие" АД. С пълномощното на посредника се възлага да извършва определени действия, свързани с проверката и приемането на заявления за промяна на участие и за прехвърляне във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД. По този начин осигурителният посредник е приел 10 заявления в нарушение на процедурата, регламентирана в чл.3 на Наредба №3 на КФН.
Със заповед № 238 - ПОД / 23.03.2004 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", на ръководството на ПОК "Доверие" АД са дадени задължителни предписания: посочените заявления да бъдат анулирани, всяко от осигурените лица с анулирано заявление да бъде уведомено за приложената принудителна административна мярка и изпълнителният директор да оттегли правомощията на виновния служител да приема заявления за промяна на участие и за прехвърляне във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от компанията.
По повод сигнал до КФН бяха изискани допълнително данни и документи от ПОК "ДСК - Родина" АД и от "Информационно обслужване" АД - страна по работодателски договор с компанията за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на служители на дружеството. Установи се, че посоченият осигурителен договор е прекратен през 2003 г. съгласно предвиденото в него. Във връзка с това, се констатира, че в противоречие на  изискванията на чл. 236, ал.2, т.1 от КСО, ПОК "ДСК - Родина" АД е отказала да удовлетвори молбата на осигуреното лице, подадена през ноември 2003 г.,  за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната му партида от доброволния пенсионен фонд, управляван от ПОК "ДСК - Родина" АД, в съответния пенсионен фонд, управляван от ПОК "Доверие" АД.
Със заповед № 239 - ПОД / 23.03.2004 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", на ръководството на ПОК "ДСК - Родина" АД е дадено задължително предписание да удовлетвори молбата на осигуреното лице като прехвърли натрупаните средства по индивидуалната му партида съгласно изразената от него воля.