Начало / Новини / Приложена принудителна мярка на ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД

Приложена принудителна мярка на ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД

При извършената документална проверка на постъпилите в Комисията за финансов надзор счетоводни отчети и справки представени от ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД  се установи, че от началото на годината отчислената инвестиционна такса за управляващото дружество - ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД към 30.04.2004 г. е в размер на 13.89 на сто и към 31.05.2004 г. е в размер на 18.18 на сто. Отчислената от компанията инвестиционна такса превишава нормативно установения максимален размер към 30.04.2004 г. с 3.89 на сто и към 31.05.2004 г. с 8.89 на сто. Разпределеният по индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица доход от инвестиране на активите на ДПФ “Съгласие” от началото на годината е както следва: 86.11 на сто от формирания доход към месец април 2004 г. и 81.82 на сто от формирания доход към месец май 2004 г.

Със заповед № 552 – ПОД от 09.07.2004 г. на Бисер Петков – Заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, на ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД са дадени следните задължителни предписания:
 
ПОК “СЪГЛАСИЕ” АД да възстанови на ДПФ “СЪГЛАСИЕ” разликата между отчислената инвестиционна такса към 31.05.2004 г. и регламентирания размер на същата от 10 на сто. Възстановената сума да се разпредели по индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица. Възстановяването на надвзетата инвестиционна такса да се отрази в справките и отчетите на ДПФ “СЪГЛАСИЕ” към 30.06.2004 г. и да се преизчисли броя на дяловете на осигурените лица към 01.07.2004г.

За изпълнение на дадените предписания на дружеството е даден срок да уведоми КФН  до 20.07.2004 г.