Начало / Новини / Приложена е принудителна мярка на ПОК “ДСК-РОДИНА” АД

Приложена е принудителна мярка на ПОК “ДСК-РОДИНА” АД


Със заповед № 746–ПОД от 07.12.2005 г. на Бисер Петков – заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, са дадени задължителни предписания на ПОК „ДСК-Родина” АД във връзка с констатирани случаи на превеждане на вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по сметка на пенсионноосигурителното дружество, вместо по сметка на доброволния пенсионен фонд, управляван от компанията. За преустановяване на тези действия дружеството е задължено да извърши следното:
  - незабавно да прехвърли по разплащателната сметка на Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина” (ДПФ „ДСК-Родина”) всички осигурителни вноски, постъпили по сметка на дружеството;
 - да преведе от собствени средства по сметката на ДПФ „ДСК-Родина” дължимия доход за всички осигурени лица, чиито вноски са преведени по сметка на ДПФ „ДСК-Родина” след датата на постъпването им по сметката на дружеството, за периода от датата на постъпване на осигурителните вноски по сметка на дружеството до датата на изпълнение на предписанието;
 - да създаде необходимата организация за незабавно превеждане по сметката на ДПФ „ДСК-Родина” на вноски на осигурени лица, в случай че такива постъпят по сметка на дружеството;
- да уведоми всички лица, за които осигурителни вноски са постъпвали по сметка на пенсионноосигурителното дружество, за номера на разплащателната сметка на ДПФ „ДСК-Родина”, по която следва да постъпват осигурителните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
  На ПОК „ДСК-Родина” АД е даден срок до 20.12.2005 г.  да уведоми Комисията за финансов надзор за изпълнението на дадените задължителни предписания и да представи подробна информация за извършените от дружеството действия.