Начало / Новини / Приложена е принудителна мярка на ПОК “ДОВЕРИЕ” АД

Приложена е принудителна мярка на ПОК “ДОВЕРИЕ” АД

В Комисията за финансов надзор постъпи информация за изпратени от ПОК “ДОВЕРИЕ” АД годишни извлечения на осигурените лица, на гърба на които е отпечатана информация  за постигнатата доходност на управляваните от дружеството пенсионни фондове за 2003 г. Посочената в графиката постигната доходност за ДПФ “Доверие” е 13.16 на сто и не съответства на обявената от КФН доходност за доброволните пенсионни фондове за 2003 г., която за ДПФ “Доверие” е 10.98 на сто на годишна база.

 Със заповед № 427 – ПОД от 08.06.2004 г. на Бисер Петков – Заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор” на ПОК “ДОВЕРИЕ” АД са дадени следните задължителни предписания:
 
1. ПОК “ДОВЕРИЕ” АД незабавно да прекрати изпращането на извлечения от индивидуалните осигурителни партиди, на които е отпечатана невярна информация за постигнатата брутна доходност за ДПФ “Доверие” през 2003 г.
2. ПОК “ДОВЕРИЕ” АД да публикува в два централни всекидневника информация за разпространените от дружеството неверните данни за постигнатата брутна доходност през 2003 г. за ДПФ “Доверие” в размер на 13.16 % и да посочи верните данни за постигната брутна доходност през посочения период в размер на 10.98%. Публикациите да бъдат направени в рекламно каре на ПОК “ДОВЕРИЕ” АД, по обичайно използваните от дружеството форма и място на публикуване на реклами за неговата дейност.

За изпълнение на дадените предписания на дружеството е даден срок да уведоми КФН  до 16.06.2004 г.