Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка спрямо „София Хотел Балкан” АД

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „София Хотел Балкан” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което задължава „София Хотел Балкан” АД, гр. София, да не подлага на гласуване т. 10 от дневния ред на свиканото на 13.07.2010 г., респективно на 03.08.2010 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. А именно, да не се овластяват Изпълнителните директори на Дружеството да проведат преговори и сключат договор за залог на дружествен дял, собственост на Дружеството, в капитала на „Метропол Палас” Д.О.О., Белград, Сърбия, дружество с ограничена отговорност, на което „София Хотел Балкан” АД е едноличен собствени.

Решение 423 може да намерите в раздел "Административни документи".