Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка...

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Розахим” АД, гр. Горна Оряховица

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, приложи принудителна административна мярка спрямо „Розахим” АД, гр. Горна Оряховица, с което задължава управляващия и представляващ публичното дружество да не предприема действия по изпълнение на взетото решение от страна на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.06.2010 г. със следното съдържание:
„ОСА да даде съгласието си и да упълномощи Съвета на директорите на дружеството да извърши проучване и отдаване под наем или продажба на активите в инсталация с. Брест и Обнова – Плевенско и с. Камен – В. Търновско при спазване на съответните изисквания и процедури.”
Въпросната точка не е била включена в предварително обявения дневен ред на събранието.
Решение 396 може да намерите в раздел "Административни документи".