Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Полимери” АД, гр. Девня

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Полимери” АД, гр. Девня

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”,  издаде решение, с което задължава „Полимери” АД, гр. Девня, да не подлага на гласуване точките, включени в дневния ред на свиканото на 15.07.2010 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, касаещи приемане на решения във връзка с отчета за дейността на дружеството за 2009 г. Да не се гласуват и точките, свързани с годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2009 г., доклада на регистрирания одитор за 2009 г., финансовия резултат за 2009 г. и разпределяне на печалбата на дружеството, както и освобождаването от отговорност на членовете на управителните и контролните органи на дружеството за дейността им през 2009 г.
Решение 424 може да намерите в раздел "Административни документи".