Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Балканкар - Заря” АД

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Балканкар - Заря” АД

Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ, с който задължи „Балканкар - Заря” АД да не предприема действия в изпълнение на точка 3 от дневния ред, гласувана от ОС на акционерите на 17.03.2010 г., която гласи:
„Оправомощава се СД да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с придобиване на 100 % от капитала на „Уотс Ланка” ООД, Шри ланка, или да извърши всички необходими правни и фактически действия по реализиране/събиране на съществуващите или възникнали вземания на дружеството.
Забранява на Съвета на директорите, законните и упълномощените представители на дружеството, след придобиване на 100 % от капитала на „Уотс Ланка” ООД да извършват разпоредителни сделки с посочения актив без изричното съгласие на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077”.
Решение 254 може да намерите в раздел "Административни документи".