Начало / Новини / Приложена е принудителна административна мярка...

Приложена е принудителна административна мярка на „СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД, гр. София


Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на „СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ” АД, гр. София да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.09.2005 г. от 11.00 часа,  да не подлага на гласуване точка 4 от дневния ред в частта й относно освобождаването от отговорност на членовете на съвета на директорите за периода от началото на настоящата календарна година  до датата на провеждане на общото събрание