Начало / Новини / Приета е Практика, с която отпада необходимостта...

Приета е Практика, с която отпада необходимостта от повторно одобрение на членове на управителни и контролни органи на застрахователни, здравноосигурителни дружества и на инвестиционни посредници, ако са преизбрани от ОС

КФН одобри Практика относно одобряване на преизбрани лица в случаите по чл. 13, ал. 6 от Кодекса за застраховането (КЗ), чл. 97, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), чл. 11, ал. 7 и чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)
С цел облекчаване на административния режим за поднадзорните лица и за КФН  се прие практика, при която членовете на управителните и контролни органи на застрахователни, здравноосигурителни дружества, инвестиционни посредници и на пазарен оператор, както и другите лица посочени в чл. 11, ал. 7 и чл. 82, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ не подлежат на ново одобряване по реда на КЗ, ЗЗО или ЗПФИ, когато лицата са преизбрани от съответния компетентен орган на същата позиция. Въпросните лица вече са били одобрени на тази длъжност и подлежат на повторно одобрение само в случаите на изменения на изискванията, установени в закона, на които лицата следва да отговарят.   
   Тази практика е приета с протокол № 4 от 20 януари 2009 година на заседание на Комисията за финансов надзор и е публикувана в раздел „Административни документи” -  „Практики”.