Начало / Новини / Приета е практика по чл. 176, ал. 1, т. 7 във връзка...

Приета е практика по чл. 176, ал. 1, т. 7 във връзка с т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

КФН прие практика по чл. 176, ал. 1, т. 7 във връзка с т. 2 от Кодекса за социално осигуряване относно инвестирането на средствата на фондовете за долънително пенсионно осигуряване в конвертируеми облигации
Съгласно приетата практика фондовете за допълнително пенсионно осигуряване могат да записват корпоративни конвертируеми облигации на публични дружества при на упражняване на притежаваните от тях права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, при условие че тези облигации отговарят на изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането им.

Практиката е публикувана в раздел "Административни документи", "Практики".