Начало / Новини / При проверки на КФН са констатирани законови...

При проверки на КФН са констатирани законови нарушения във връзка със злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара

КФН уведомява инвестиционната общност, че при извършени проверки за спазване разпоредбите на глава дванадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) бяха констатирани следните нарушения - злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара -  за които има издадени актове за административни нарушения и съответните наказателни постановления.

1. Георги Минев в периода 31.07.2006 г. – 11.08.2006 г. е сключил сделки с една акция на “Завод за шлифовъчни машини” АД – гр. Асеновград, които са довели до значителна  промяна в цената на акциите на публичното дружество – повишение с 103.91 %. Вследствие на сключените сделки е било постигнато изкуствено покачване на средно претеглената цена за деня, което от своя страна рефлектира върху цената на отваряне за следващата търговска сесия. За извършеното нарушение е издадено наказателно постановление, с което е наложена глоба в размер на 20 000 лв., като все още тече срокът за обжалване.

2. Петър Алексиев в периода 08.09.2006 г. – 28.11.2006 г. е сключил сделки с малък обем акции на “Сфилм” АД, гр. София, които са довели до промяна в цената на акциите на публичното дружество – повишение с 639 %. Вследствие на това е било постигнато изкуствено покачване на средно претеглената цена за деня, което от своя страна рефлектира върху цената на отваряне за следващата търговска сесия. За извършеното нарушение е издадено наказателно постановление, с което е наложена глоба в размер на 20 000 лв., като все още тече срокът за обжалване.

3. “Пламекс-96”, гр. София, представлявано от Пламен Петров, в периода 03.08.2006 г. – 14.08.2006 г., като клиент на инвестиционен посредник чрез поредица от сделки с акции от капитала на “Родина – 91” АД, гр. Добрич сключени между дружеството и клиент на друг ИП е довел до значителна промяна на цената на акциите на “Родина – 91” АД, гр. Добрич – понижаване с над 75 %. Вследствие на това е било постигнато изкуствено понижаване на средно претеглената цена , което от своя страна рефлектира върху цената на отваряне за следващата търговска сесия. За извършеното нарушение е издадено наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв.

4. „Доминант Финанс” АД, представлявано от Димостенис Харакидас, в периода 28.09.2006 г. – 06.10.2006 г., като клиент на ИП чрез поредица от сделки с акции от капитала на “Промота Аеропарк” АД, сключени между “Доминант Финанс” АД и Никос Ахе (Nicos Axe) - клиент на същия ИП е довел до необичайна промяна на цената на акциите на “Промота Аеропарк” АД – повишение с 376 % Вследствие на това е било постигнато изкуствено покачване на средно претеглената цена за деня, което от своя страна рефлектира върху цената на отваряне за следващата търговска сесия.
„Доминант Финанс” АД, представлявано от Димостенис Харакидас, в периода 10.10.2006 г. – 25.10.2006 г., като клиент на ИП чрез поредица от сделки с акции от капитала на “Промота Аеропарк” АД, сключени между “Доминант Финанс” АД и Никос Ахе (Nicos  Axe) - клиент на същия ИП е довел до значителна промяна на цената на акциите на “Промота Аеропарк” АД – повишение с 2229 % Вследствие на това е било постигнато изкуствено покачване на средно претеглената цена за деня, което от своя страна рефлектира върху цената на отваряне за следващата търговска сесия.
За извършените нарушения са издадени две наказателни постановления, с които са наложени две имуществени санкции, всяка в размер на 50 000 лв.,  като все още тече срокът за обжалване.