Начало / Новини / ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с дружествата, които са част от група или подгрупа съгласно т. 46 – 54 от Приложение 6 към методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите, следва да се има предвид, че тези дружества подлежат на оценка на ниво група, която трябва да бъде извършена през предстоящите прегледи в съответствие с приложимата нормативна уредба и по-специално с разпоредбите на чл. 232 и 234 от Кодекса за застраховането, който въвежда чл. 213 от Директивата Платежоспособност II.
 
Разпоредбата на чл. 239, ал. 3 от Кодекса за застраховането предвижда задължение за този застраховател/ презастраховател, който е част от група, да гарантира, че наличните допустими собствени средства на групата покриват поне капиталовото изискване за платежоспособност на групата.
 
Оценката на ниво група не означава, че застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, които са предприятия майка на застрахователно или презастрахователно предприятие са длъжни да сключат договор с независим външен експерт за оценка на балансите им на индивидуално ниво, тъй като тези холдингови дружества не подлежат на преглед на индивидуално ниво.
 
Въпреки това, задължение на дружествата, посочени в Приложение 6 към методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите е да предоставят тази информация на вече назначените независими външни експерти, с което да се позволи на независимите експерти да направят оценка на ниво група и подгрупа съгласно т. 46 – 54 от Приложение 6 и в съответствие с одобрената методология.
 
КФН ще изпрати официални писма до застрахователите, които са част от група или подгрупа, с които се изяснява, че назначените независими външни експерти трябва да извършат прегледите и на групово ниво.