Начало / Новини / Предварителни резултати от дейността по допълнително...

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2009 година


Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2009 г. Информацията е получена на база на представените от пенсионноосигурителните дружества предварителни финансови отчети и справки за 2009 г. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2009 г.
Към 31.12.2009 г. броят на осигурените в четирите вида фондове достига 3 764 958 лица, което представлява нарастване със 121 209 лица или с 3,33 на сто спрямо осигурените към края на 2008 г. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,20 на сто, в професионалните - 85,27 на сто, в доброволните - 58,37 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 35,27 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 34,5 г., в професионалните – 42,6 г., в доброволните – 46,6 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,7 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2009 г. се равняват на 3 156 170 хил. лв. и отбелязват ръст от 37,28 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2008 г. Нарастването на нетните активи на пенсионните фондове се дължи както на увеличените брутни постъпления от осигурителни вноски (с общ размер 767 073 хил.лв. през 2009 г.), така и на постигнатата положителна доходност при управление на активите на пенсионните фондове през 2009 г.
Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2009 г. с общи приходи в размер на 79 116 хил. лв., което представлява увеличение с 10,69 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2008 г. Пенсионноосигурителният сектор реализира положителен общ нетен финансов резултат за 2009 г. в размер на 16 676 хил.лв., за разлика от 2008 г., когато същият показател беше отрицателен.
Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване през 2009 г., и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2009 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.