Начало / Новини / Предварителни резултати от дейността по допълнително...

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г. Информацията е получена на база на представените от пенсионноосигурителните дружества предварителни финансови отчети и справки за 2007 г. Публикувани са и данните за доходността за 2007 г. и за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2007 г. в трите вида пенсионни фондове.
Към 31.12.2007 г. броят на осигурените лица в трите вида фондове достига 3 440 814 лица, което представлява нарастване с 239 488 лица или със 7,48 на сто спрямо осигурените към края на 2006 г. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 50,70 на сто, в професионалните - 84,83 на сто, а в доброволните - 57,93 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 33,8 г., в професионалните – 41,9 г. и в доброволните – 46,1 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2007 г. възлизат на 2 318 379 хил. лв. и регистрират ръст от  800 967 хил. лв. или 52,79 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2006 г. Среднопретеглената (немодифицирана) доходност от управлението на активите на универсалните пенсионните фондове през 2007 г. е 15,38%, на професионалните – 15,57%, а на доброволните – 16,55%.
  Пенсионноосигурителните дружества приключват  2007 г. с общи приходи в размер на 84 034 хил. лв., което представлява нарастване с 39 658 хил. лв. или 89,37 на сто в сравнение с реализираните приходи през 2006 г.
Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване през 2007 г., за доходността от управлението на активите на пенсионните фондове за 2007 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2007 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.