Начало / Новини / Предложение за промени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Предложение за промени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Комисията за финансов надзор на свое заседание от 14.10.2009 г. прие на първо обсъждане законопроект за изменения и допълнения в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, като предложенията се основават на публично проведена консултация със заинтересованите лица. При изготвянето на законопроекта са отчитани мненията на отделните заинтересовани групи – дружествата със специална инвестиционна цел и инвеститорите в тях, като е търсен справедлив баланс между облекчаване на административната среда за бизнеса и защитата на интересите на миноритарните акционери. Не са възприети предложения от консултационната процедура, за които към настоящия момент е изразена подкрепа от преобладаващия брой дружества със специална инвестиционна цел, но не срещат необходимото одобрение сред членовете на БАУД, БАЛИП, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България или банките.
Предлаганите промени имат за цел да въведат антикризисни мерки в подкрепа на бизнес сектора на АДСИЦ, да намалят административната тежест спрямо поднадзорните лица, да повишат ефективността на работата на АДСИЦ и да подобрят контрола и защитата на инвеститорите. Като антикризисни мерки са предвидени отпадането на ограниченията за получаване на кредити, както и възможността изплащането на дивидент, дължим за 2008-2011 г., да бъде отлагано за срок от две години. Предвидено е също така да може да бъде капитализиран дивидентът, дължим за 2009-2011 г., следвайки законодателните тенденции за публичните тръстове за недвижими имоти в САЩ и отчитайки необходимостта от насърчаване на инвестициите в българската икономика. С цел повишаване на ефективността на дружествата със специална инвестиционна цел е предвидена възможност те да извършват инвестиции в недвижими имоти на територията на целия ЕС. Със същата цел са разширени възможностите за инвестиране на свободните средства, като се въвежда органичение средногодишната им стойност да не надхвърля 25% от средногодишната стойност на активите на дружествата със специална инвестиционна цел. С цел намаляване на административната тежест законопроектът предвижда да подлежат на одобрение само управленски обслужващи дружества, както и такива, чиито възнаграждения могат да засегнат интересите на миноритарните инвеститори, или извършват строителство или събиране на вземания. Законопроектът предвижда дружествата със специална инвестиционна цел, на които е отнет лицензът, да не подлежат на задължителна ликвидация, в случай че общото им събрание реши това с мнозинство ¾ от капитала им и при условие, че имат не повече от петима акционери към датата на решението. Със законопроекта също така са описани всички необходими документи при лицензирането на дружество със специална инвестиционна цел, с цел отпадането на наредбата и фокусиране на материята в един нормативен акт – закона.
Заинтересованите лица могат да дадат становища и предложения в десетдневен срок до 23.10.2009 г.
Законопроектът е публикуван на интернет страницата на КФН, в раздел „Нормативна уредба”, в рубрика „Проекти”, заедно с резултатите от проведената консултация и сравнителен анализ на дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) в България, САЩ и развитите европейски страни, извършен от КФН.