Начало / Новини / Пояснения във връзка с подаването на отчетите...

Пояснения във връзка с подаването на отчетите на инвестиционните посредници с влизането в сила на регламентите от правната рамка MIFID II от 3.1.2018 г.


От днес влизат в сила регламентите, свързани с прилагането на правната рамка MiFID II, включително и Регламент (ЕС) 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR). Съгласно чл. 26 от посочения регламент инвестиционните посредници, които сключват сделки с финансови инструменти, представят пълен и прецизен отчет за тези сделки пред компетентния орган не по-късно от края на следващия работен ден. Детайлна информация за съдържанието на този отчет е разписана в Регламент (ЕС) 2017/590 за допълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014 по отношение на регулаторните технически стандарти за докладването на сделки пред компетентните органи.
В момента КФН е в процес на изграждане на информационна система, която ще позволи електронното подаване на информацията по чл. 26 от MIFIR от страна както на  инвестиционните посредници /ИП/, така и на одобрени механизми за докладване.
Във връзка с горното, моля да имате предвид следното:
-              За периода между 03.01.2017 г. и момента на въвеждане в експлоатация на системата КФН ще приема отчетите , изготвени от ИП в съответствие изискванията на регламентите,   посредством получаване на същите по email: delovodstvo@fsc.bg, подобно на механизма на приемане на досегашните отчети изискуеми съгласно чл. 38 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
-              Не се допуска вариант, при които одобрен механизъм за докладване /ОМД/  събира, валидира и съхранява отчетите на клиентите си – поднадзорни на КФН лица, и изпраща натрупаните отчети при въвеждане на системата в експлоатация, като междувременно КФН в този период не получава отчети за дадените поднадзорни лица, т.е. КФН ще приема за подадени отчетите, които биват подадени на електронна поща delovodstvo@fsc.bg от ОМД по силата на сключен договор за делегация на тази отговорност;
-              Всички новини и актуализации във връзка с новата информационна система, която да извършва операциите описани по-горе и имащи пряко отношение с докладването съгласно изискванията на чл. 26 от MiFIR, ще бъдат своевременно публично оповестени на интернет страницата на КФН, включително предвид множеството въпроси от чуждестранни компании, на английски език.