Начало / Новини / Постави се начало на работата по методиката...

Постави се начало на работата по методиката за уреждане на претенции за неимуществените вреди

Днес, 11 октомври 2010 г., се проведе първата работна среща във връзка с изготвянето на методика за уреждане на претенции за неимуществените вреди с представители на Комисия за финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи, Гаранционния фонд, Националното бюро „Зелена карта” . Предстои в работната група да бъдат поканени и асоциациите на застрахованите и пострадалите при катастрофи, както и Комисията за защита на потребителите, представители от Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет. Ще се осъществят  консултации с всички заинтересовани страни, тъй като за първи път се разработва методика за неимуществени щети, която защитава интересите на голям процент от българските граждани.
Тази методика е необходима поради изключително различните по размер обезщетения, които се присъждат за един и същ вид неимуществени вреди. Тя ще спомогне за по-добрата защита на потребителите и да се изплаща справедливо обезщетение на застрахованите лица. Методиката ще бъде съобразена с практиката, която е натрупана от застрахователните компании, от Гаранционния фонд, както и от европейските страни. На работната среща се уточниха някои принципи, които ще бъдат заложени в методиката.
Методиката е предназначена за доброволно уреждане по извън съдебен ред на отношенията между застрахователи и трети увредени лица. С методиката за извънсъдебно уреждане се цели  въвеждане на по-малко спорен и по-бърз процес за уреждане на претенции за телесни увреждания, при които ищецът има право на обезщетение. Тя ще се прилага единствено в случаи на доказана вина и не изключва увредената страна да се обърне към съда, ако не се постигне доброволно уреждане на случая. Тази Методика ще разглежда единствено обезщетението за претърпени телесни наранявания или смърт, подкрепени от съответните медицински доказателства.
Следващата работна среща ще се проведе след като се събере и обобщи информацията от застрахователните компании, от Гаранционния фонд и от Бюрото „Зелена карта” за броя претенции за неимуществените вреди както и за сумите, които са изплатени по тях.