Начало / Новини / Pезултати от дейността по допълнително пенсионно...

Pезултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2010 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2010 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2010 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2010 г. е 3 763 787 души, като нараства спрямо 31.03.2009 г. с 2,24 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,22 на сто, в професионалните – 85,32 на сто, в доброволните – 58,35 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 34,53 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 34,9 г., в професионалните – 42,8 г., в доброволните – 46,4 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,7 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2010 г. възлизат на 3 304 748 хил. лв. и в сравнение с края на първото тримесечие на 2009 г. отбелязват ръст от 37,17 на сто.
През първото тримесечие на 2010 г. беше финализирана процедурата по вливане на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД в ПОАД „ЦКБ - Сила” АД като преобразуващото се дружество и управляваните от него фондове прекратиха дейността си. Поради това данни за ПОД „Лукойл Гарант – България” АД и управляваните от него фондове са посочени, в случаите където е възможно, до вливането им в приемащото дружество и съответните му фондове.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2010 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2010 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.