Начало / Новини / „Петър Караминчев” АД, гр.Русе, се отписва като...

„Петър Караминчев” АД, гр.Русе, се отписва като публично дружество от водения от КФН регистър

Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва „Петър Караминчев” АД, гр.Русе, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции в размер на 3 310 140 лева, разпределена в  3 310 140 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка с ISIN код BG11PERUAT17  от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор. Заявлението за отписване е подадено от дружеството като са спазени изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Решение 865 може да намерите в раздел "Административни документи".