Начало / Новини / Отписва се “София Комерс Кредит Груп” АД като емитент от водения от КФН регистър

Отписва се “София Комерс Кредит Груп” АД като емитент от водения от КФН регистър

Димана Ранкова, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” издаде решение, с което отписва емисия ценни книжа в размер на 1 000 броя обикновени, неконвертируеми, безналични, поименни, лихвоносни и обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, издадена от “София Комерс Кредит Груп” АД, от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Отписва “София Комерс Кредит Груп” АД като емитент на ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Решение 649 може да намерите в раздел „Административни документи”.