Начало / Новини / Отписва се емисия облигации, издадена от „Юробанк И Еф Джи България” АД

Отписва се емисия облигации, издадена от „Юробанк И Еф Джи България” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва емисия ценни книжа в размер на 33 750 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с номинална стойност 1 000 лева всяка една, с ISIN код BG2100028062, издадена от „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. София от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Решение 765 може да намерите в раздел "Административни документи".