Начало / Новини / Отписва се „ДОМ – Здраве” АД като емитент на ценни книжа от регистъра

Отписва се „ДОМ – Здраве” АД като емитент на ценни книжа от регистъра

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва емисия  ценни книжа (в процес на емитиране) в размер на 470 000 лева, разпределени в 470 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност не по-малко от 3 лева всяка, издадена от „ДОМ – Здраве” АД, гр. София, от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Отписва се „ДОМ – Здраве” АД, гр. София като емитент на ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Решение 777 може да намерите в раздел "Административни документи".