Начало / Новини / Отписва се „„Девин” АД от публичния регистър

Отписва се „„Девин” АД от публичния регистър

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа „Девин” АД от публичния регистър и издадената от дружеството емисия акции в размер на 17 891 306 лева, разпределена в 17 891 306 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
Решение № 379 е публикувано в раздел „Административни документи”.