Начало / Новини / Отписва се “Банка Пиреос България” АД от публичния регистър

Отписва се “Банка Пиреос България” АД от публичния регистър

Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което отписва емисия корпоративни облигации, издадени от „Банка Пиреос България" АД, гр. София. Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, непривилегировани, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с плаващ купон в размер на 3-месечен Sofibor + 0,70 % на годишна база, с 3-месечен период на лихвено плащане, със срок на заема 36 месеца, с датата на емитиране: 07.03.2007 г. и с дата на падеж: 07.03.2010 г.

Отписва и “Банка Пиреос България” АД като емитент  на ценни книжа от  регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

Решение 256 може да намерите в раздел "Административни документи".