Начало / Новини / Откриване на производство за отписване на издадена...

Откриване на производство за отписване на издадена емисия акции от „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД

Откриване на производство за отписване на издадената от „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД, гр. Варна емисия акции и на дружеството като публично от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Съгласно чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” (зам.-председателят) уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22 за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (Наредба № 22) във връзка с чл. 24, ал. 1, предл. първо от АПК, зам.-председателят по своя инициатива открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отписване на издадената от „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД, гр. Варна емисия акции и на дружеството като публично от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).
Горепосоченото се налага по следните съображения:
1. „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД е вписано като публично дружество във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) въз основа на Решение № 179 – ПД от 29.01.2007 г. на КФН. Вписването е инициирано от дружеството, предвид изискването на чл.  101, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 78, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Със същото решение КФН е потвърдила проспект за вторично публично предлагане на емисия акции в размер на 5 299 000 лв., разпределени в 5 299 000 броя акции и представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството, включително е вписала посочената емисия акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар. Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22, ако емисия ценни книжа, вписана в регистъра, не бъде приета за търговия на регулирания пазар в срок до 3 месеца от вписването, тя се отписва от регистъра по инициатива на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност".
2. Имайки предвид установения в чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22 3-месечен срок, „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД е следвало да предприеме действия за регистриране на горепосочената емисия акции на „БФБ – София”АД в срок от 29.01.2007 г. до 02.05.2007 г. С цел установяване приемано ли е, на основание чл. 5, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 60 от Правилника на “Българска фондова борса – София” АД, решение от Съвета на директорите (СД) на БФБ за регистриране на издадената от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД емисия акции, е извършена проверка на публикуваната информация в борсовите бюлетини.
В следствие на осъществения преглед на официалните борсови бюлетини за периода от месец февруари до 29.05.2007 г. е установено, че за посочения период СД на БФБ не е вземал решение за регистрация за търговия на емисията акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД.
3. Същевременно, при направената проверка на наличната в КФН информация е констатирано, че с вх. № РГ-05-1329/1 от 23.02.2007 г., на основание чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК са представени материалите за свиканото на 07.04.2007 г. общо събрание на акционерите на дружеството. Част от материалите представляват „Пояснителни приложения, представляващи обобщение на използваните счетоводни политики и пояснителни бележки на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД за 2006 г.” В цитирания документ еднозначно е записано, че дружеството планира листване на акции на БФБ в началото на 2007 г., като са представени данни и, че в края на 2006 г. са били подадени документи за одобрение на проспект в КФН, който е одобрен през месец януари 2007 г. Цитираният документ е от 16.02.2007 г./заверен от регистриран одитор на 22.02.2007 г./ Тъй като в представените материали са констатирани непълноти, дружеството е уведомено с писмо за необходимостта от отстраняването им. В отговор на писмото, с вх. № РГ-05-1329/1 от 27.03.2007 г., „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД е представило в КФН допълнително данни и документи. В „Пояснителни приложения, представляващи обобщение на използваните счетоводни политики и пояснителни бележки на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД за януари 2007 г.” с дата 23.03.2007 г./заверени от регистриран одитор на 24.03.2007 г./., също изрично е упоменато, че дружеството планира листване на акции на „БФБ – София” АД.
4. Следователно, налага се изводът, че въпреки двукратно изразеното намерение за търгуване на акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД на „БФБ – София” АД, дружеството не е предприемало необходимите конкретни действия в това отношение, независимо от наличието на потвърден от КФН проспект за вторично публично предлагане на емисия акции.
5. Предвид факта, че от постановяване на Решение № 179–ПД от 29 януари 2007 г. до настоящия момент, емисията в размер на 5 299 000 броя акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД не е приемана за търговия, спрямо нея е налице предпоставката по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22 за отписването й от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
6. С оглед на обстоятелството, че основанието за придобиване на публично качество от “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД е разпоредбата на чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗППЦК, а именно – вписаната в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, въз основа на Решение № 179 – ПД от 29.01.2007 г. на КФН, емисия акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар, то в резултат на отписването й “Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД ще изгуби публичното си качество и съответно ще бъде отписано от водения от КФН регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.


Във връзка с изложените по-горе обстоятелства, на основание чл. 34, ал. 3 от АПК, зам.-председателят определя срок от 3 работни дни от публикуване на настоящото съобщение за внасяне в КФН на писмени възражения от всички заинтересовани лица в образуваното производство за отписване на издадената от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД емисия акции и на дружеството като публично от водения от КФН регистър на по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
На основание чл. 26, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 57, ал. 1 от АПК, зам.-председателят уведомява всички заинтересовани лица, че образуваното производство по издаване на индивидуален административен акт за отписване на издадената от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД емисия акции и на дружеството като публично от водения от КФН регистър на по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН следва да приключи в срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение.