Начало / Новини / Определени са сроковете за представяне и формите...

Определени са сроковете за представяне и формите на тримесечния отчет на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа

Зам. председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор /КФН/, уведомява публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, че срокът за представяне на тримесечен отчет пред управление “Надзор на инвестиционната дейност” към КФН е 30 дни от края на всяко тримесечие, както следва:
за първо тримесечие  - до 30.04.2004 г.
за второ тримесечие  - до 30.07.2004 г.
за трето тримесечие   - до 30.10.2004 г.
за четвърто тримесечие  - до 30.01.2005 г.
Съгласно чл. 95, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Отчетът се представя в същия срок и на регулирания пазар, съгласно чл. 99, ал. 1 от ЗППЦК.
Съдържанието на отчета е съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗППЦК, както и друга информация, определена от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа в зависимост от емитираните ценни книжа /Наредба № 2/.
Във връзка с прилагането на разпоредбите на параграф 5 от ПЗР на ЗСч., емитентите на ценни книжа представят в КФН и на регулирания пазар тримесечен финансов отчет, изготвен в съответствие с всички изисквания на Международните стандарти за финансово отчитане /МСФО/.
Публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, които изготвят по МСФО консолидиран годишен финансов отчет, изготвят и представят и консолидиран тримесечен финансов отчет в КФН и на регулирания пазар на ценни книжа. Срокът е 60 дни от края на съответното тримесечие, съгласно чл. 31, ал.3, т.2 от Наредба № 2, както следва:
за първо тримесечие  - до 30.05.2004 г.
за второ тримесечие  - до 29.08.2004 г.
за трето тримесечие   - до 29.11.2004 г.
за четвърто тримесечие  - до 01.03.2005 г.
Зам. председателят, ръководещ “Управление надзор на инвестиционната дейност” към КФН взе решение на основание чл. 15, ал. 1, т. 9 от Закона за комисията за финансов надзор публичните дружества и други емитенти на ценни книжа да представят за нуждите на КФН тримесечен финансов отчет, съответно консолидиран тримесечен финансов отчет с форма и съдържание съгласно одобрените и публикувани форми на финансов отчет.
Следва да имате предвид, че “Справка № 2 – Отчет за доходите” за нуждите на КФН да се изготвя само с натрупване и в “Справка № 4 – Отчет за измененията в собствения капитал” за нуждите на КФН на ред “Салдо в началото на отчетния период” да се посочи салдото от края на предходната година.
Банки, пенсионно-осигурителни предприятия, застрахователни предприятия представят тримесечен финансов отчет в КФН и на регулирания пазар с форма и съдържание, определен от съответните регулаторни органи, контролиращи основната им дейност /ако такъв отчет се изготвя в съответствие с изискванията на регулаторния орган/.
Емитентите на общински облигации представят в КФН и на регулирания пазар тримесечен отчет, изготвен по Счетоводните стандарти за публичния сектор, утвърдени от МФ.
Тримесечният отчет се представя на хартиен носител – в два екземпляра и на магнитен носител.
Формите на тримесечния отчет, определен от управление “Надзор на инвестиционната дейност” към КФН е оповестен в раздел “Документи”, подраздел: “Форми и образци на документи”. Същите могат да бъдат получени на магнитен носител на място в КФН на адрес: гр. София, пл. “Св. Неделя “ № 6.