Начало / Новини / Определена е минималната доходност за задължителните...

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 28.12.2012 г. до 30.12.2014 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 2,45 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 28.12.2012 г. до 30.12.2014 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 2,62 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицирана претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5,45 на сто, а за ППФ съответно е 5,62 на сто.

Средната претеглена доходност представлява средна доходност от управлението на активите на фондовете от даден вид. Претегленото усредняване на доходността се извършва пропорционално на относителния дял (тегло) на нетните активи на всеки фонд в общата маса на нетните активи на фондовете от съответния вид, т.е. по-силно влияние върху среднопретеглената доходност оказва доходността на фондовете с по-голямо относително тегло. При изчисляването на модифицираната претеглена  доходност относителният дял на всеки фонд се ограничава до не повече от 20 на сто от общата маса на нетните активи на съответните фондове.

Съгласно чл.193, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), пенсионноосигурителните дружества са длъжни да постигат минимална доходност при управлението на активите на задължителните пенсионни фондове. Тя се изчислява като се вземе предвид модифицираната претеглена доходност на пенсионните фондове от съответния вид за предходния 24-месечен период, приведена на годишна база. Минималната доходност представлява 60 на сто от модифицираната претеглена доходност или с 3 процентни пункта по-малка от модифицираната претеглена доходност - което от двете числа е по-малко.

В случай, че при управлението на задължителен пенсионен фонд е постигната доходност под определената минимална доходност за периода, разликата трябва да бъде покрита от резерва, заделен в същия фонд, или ако липсва такъв, от резерва в пенсионноосигурителното дружество, което го управлява. Резерв във фонда се заделя в периоди, когато е постигната доходност над определена горна граница. Съгласно чл.193, ал.7 от КСО тази горна граница е равна на по-голямото от двете числа – с 40 на сто по-високо от модифицираната претеглена доходност или с 3 процентни пункта над нея. Резервът за гарантиране на минималната доходност в пенсионноосигурителното дружество се заделя от собствени средства на дружеството.

За отчетния 24-месечен период всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност над определеното минимално равнище на доходността и под посочената горна граница на доходността.

Пълният текст на решения № 50-УПФ и № 51-ППФ от 30.01.2015 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Едновременно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове КФН оповестява и данните за годишната доходност за 2014 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2014 г. на универсалните пенсионни фондове е 6,13 на сто, на професионалните фондове е 5,89 на сто и на доброволните фондове е 6,64 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2014 г. може да намеритеhttp://www4.fsc.bg/income.asp