Начало / Новини / Определена е минималната доходност за задължителните...

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.06.2007 г. до 30.06.2009 г.

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на
-9,41 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 29.06.2007 г. до 30.06.2009 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на -11,14 на сто. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е -6,41 на сто, а за ППФ съответно е -8,14 на сто.
Обявената минимална доходност е за конкретен двугодишен период, през който значително влияние оказва финансовата и икономическа криза. Пенсионните фондове са дългосрочни инвеститори и в тази връзка постигнатите инвестиционни резултати за сравнително кратки периоди от време не са определящи за крайния резултат, който ще се постигне в процеса на дългосрочното инвестиране на средствата на осигурените лица.
Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), минималната доходност се определя на база на постигнатата доходност за последния  24-месечен период. Тя е функция на модифицираната претеглена доходност (среднопретеглената доходност) на всички пенсионни фондове от съответния вид. Определената минимална доходност представлява долна граница, при постигната доходност под която съответният фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване трябва да покрие разликата до минималната доходност от резерва, заделен в същия фонд или ако липсва такъв - от резерва на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява. Като функция на среднопретеглената доходност на универсалните и професионалните пенсионни фондове се определя и горната граница на доходността за пенсионните фондове от съответния вид. Съгласно чл.193, ал.7 от КСО, средствата от постигната доходност над горната граница се заделят от съответния фонд за резерв за гарантиране на минималната доходност.
Възприетите в КСО регулации за минимална доходност не гарантират постигането на положителна доходност за осигурените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Тяхната основна цел е да минимизират риска от относителни загуби на осигурените лица, вследствие на значителни негативни отклонения на доходността на фонда, в който те се осигуряват, спрямо среднопретеглената доходност на всички фондове от съответния вид.
За посочения 24-месечен период универсалният пенсионен фонд, управляван от ПОД „Бъдеще” АД, е постигнал доходност,  по-ниска от определената минимална доходност за универсалните пенсионни фондове. Съгласно изискванията на КСО, ПОД „Бъдеще” АД следва да покрие разликата до минималната доходност в нормативно установения срок. Всички останали фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е в границите на интервала между определените минимално и максимално равнище на доходността за съответните видове фондове.
Пълният текст на решения № 616-УПФ и № 617-ППФ  от 08.07.2009 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.