Начало / Новини / Определена е минималната доходност в задължителните...

Определена е минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 29.09.2006 г. до 30.09.2008 г.

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определи минимална доходност в размер на -0.64 %  на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове(УПФ) за предходния 24-месечен период от 29.09.2006 г. до 30.09.2008 г. За професионалните пенсионни  фондове( ППФ) за същия период е определена  минимална доходност в размер на -1.56 % на годишна база. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислен на годишна база, е 2,36%, а за ППФ съответно е 1,44%.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. От изчислените данни се вижда, че въпреки разпределянето на инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в разнообразни активи, доходността е повлияна от спадащите цени на финансовите пазари.
Важно е да се подчертае, че обявената минимална доходност е за конкретен двугодишен период, върху който значително влияние оказва световната финансова криза и в частност отражението й върху БФБ. Пенсионните фондове са дългосрочни инвеститори и в тази връзка постигнатите инвестиционни резултати за сравнително кратки периоди от време не са определящи за крайния резултат, който ще се постигне в процеса на дългосрочното инвестиране на средствата на осигурените лица.
Универсалният пенсионен фонд, управляван от ПОД "ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-България" АД, е постигнал доходност,  по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния вид фонд за посочения 24-месечен период. Съгласно чл.193, ал.7 от КСО средствата от доходността над горната граница следва да се заделят за резерв от съответния фонд в нормативно установения срок.
Съгласно КСО минималната доходност се определя на база на постигнатата доходност за последния  24-месечен период. Тя е функция на модифицираната претеглена доходност (среднопретеглената доходност) на всички пенсионни фондове от съответния вид и се равнява на по-малкото от двете числа:  1) 60% от среднопретеглената доходност или 2) среднопретеглената доходност минус 3 процентни пункта. Така изчислената минимална доходност служи за определяне на границата, при постигната доходност под която съответния фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване трябва да покрие разликата до минималната доходност от резерва заделен в същия фонд или ако липсва такъв, от резерва на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява.
Възприетите в КСО регулации за минимална доходност не гарантират постигането на положителна доходност за осигурените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Тяхната основна цел е да минимизират риска от относителни загуби на осигурените лица вследствие на значителни негативни отклонения на доходността на фонда в който се осигуряват спрямо среднопретеглената доходност на всички фондове от съответния вид.
Пълният текст на решения № 1237-УПФ  и № 1238-ППФ  може да намерите в раздел "Административни документи". Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.