Начало / Новини / Окончателни резултати от дейността по допълнително...

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Към 31.12.2015 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми –  достига 4 386 863 лица, което представлява нарастване с 95 764 лица или с 2,23 на сто спрямо осигурените към края на 2014 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2015 г. се равняват на 9 337 982 хил. лв. и регистрират ръст от 1 173 433 хил.лв. или 14,37 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2014 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2015 г. с общи приходи в размер на 170 011 хил. лв., което представлява увеличение с 14,55 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2014 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2015 г. в размер на 48 428 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 19,35 на сто в сравнение с 2014 г.

Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 16.02.2016 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г. може да намерите в раздел „Статистика”, „Статистика и анализи на осигурителния пазар”.